8 (eldre versjon) Sannsynlighetsregning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Forside sannsynlighet2009 ♦ lage eksempler og simuleringer av tilfeldige begivenheter og gjøre rede for sannsynlighetsbegrepet

♦ beregne sannsynligheter ved å telle opp alle gunstige og alle mulige utfall fra tabeller og ved å systematisere opptellinger samt bruke addisjonssetningen og produktsetningen i praktiske sammenhenger

Endring i læreplan 2013:

♦ Elevene skal kjenne begrepene krysstabeller, venndiagram og valgtre.

 

Vi har skrevet om delkapitlene 8.4, 8.6 og 8.7 for å få med det nye i læreplanen. Disse ligger i Vedlegg. 

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver